Onze klanten waarderen ons gemiddeld met een 4.9/5
5/5

Mijn PC Rework

Privacy policy

Voor vragen neemt direct contact op

Privacy policy van PC rework

In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens die wij verkrijgen via deze website. Wij behandelen de verkregen gegevens van u op een vertrouwelijk manier. Deze Privacyverklaring is bedoeld om u inzicht te geven in de gegevens die we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we hiermee doen.

PC Rework, gevestigd aan Chroomstraat 12 B, 2718 R, Zoetermeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

info@pcrework.nl
085 225 00 40
Chroomstraat 12 B, 2718 RR, Zoetermeer

Verwerking gegevens

PC Rework verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere gegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@pcrework.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij gegevens gebruiken

PC Rework verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • PC Rework volgt uw surfgedrag op https://pcrework.nl waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
 • PC Rework verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Gegevensverwerking bij uitvoering van werkzaamheden

Bij het (her)installeren van Pc’s en laptops, alsmede het verrichten van reparatie- en/of andere werkzaamheden ten aanzien van uw apparatuur, kan PC Rework toegang verkrijgen tot uw computerbestanden en persoonlijke gegevens. In geval de werkzaamheden worden uitgevoerd door derden, zal PC Rework, indien mogelijk, de harddisk van uw apparaat verwijderen voordat PC Rework het apparaat aan de betreffende derde beschikbaar stelt. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, wat vaak aan de orde is bij nieuwere apparatuur, dan geldt het bepaalde in deze privacy policy ook ten aanzien van deze derden.

Alle informatie en gegevens die op uw apparatuur zijn opgeslagen, of anderszins van u zijn verkregen, worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor zover dat in het kader van de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. Dat betekent onder meer dat bestanden die op uw apparatuur zijn opgeslagen, niet worden geopend, tenzij u daarvoor toestemming hebt gegeven. Die toestemming vraagt PC Rework onder meer indien en voor zover dit voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden nodig is, bijvoorbeeld indien een productcode nodig is om een betaald programma te activeren. Bestanden die op uw apparatuur zijn opgeslagen, zullen nimmer ter beschikking worden gesteld van derden, anders dan in verband met de omstandigheid dat de werkzaamheden door een derde worden uitgevoerd, en ook dan uitsluitend zoals hiervoor is beschreven.

Echter dient u zich ervan bewust te zijn dat bestandsnamen en verkleinde weergaven van plaatjes (zogenaamde thumbnails) voor PC Rework dan wel de uitvoerende derde partij altijd zichtbaar zijn. Dit geldt tevens voor afzenders van e-mailberichten, de daarin vermelde onderwerpen en bij het opstarten van het e-mailprogramma openstaande e-mailberichten. Dit betekent dat indien er sprake is van vertrouwelijke informatie ter zake, PC Rework u adviseert een adequate back-up te maken van de gegevens en de gegevens van de apparatuur te verwijderen alvorens de apparatuur voor de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking te stellen.

Tenzij u nadrukkelijk hebt aangegeven dat de op uw apparatuur opgeslagen gegevens blijvend mogen worden verwijderd, wordt bij elke herinstallatie een dubbele back-up van uw foto’s, documenten, e-mailberichten, adresboek en overige gegevens gemaakt. Deze back-ups worden in de werkruimte van PC Rework bewaard waarbij PC Rework er zorg voor draagt dat uw gegevens beveiligd worden opgeslagen. Voor het verwijderen van back-upgegevens van klanten van PC Rework hanteert PC Rework vaste tijdsintervallen. Dit betekent dat uw back-upgegevens tussen 21 en 40 dagen na oplevering van de werkzaamheden door PC Rework worden verwijderd. PC Rework verwijdert back-upgegevens in beginsel niet direct na oplevering omdat de mogelijkheid bestaat dat niet alle gegevens na oplevering correct zijn teruggeplaatst op uw apparatuur, dit hoeft niet altijd het gevolg te zijn van een nalaten van PC Rework, maar kan ook optreden door wijziging van het besturingssysteem, e-mailprogramma of andere programmatuur.

Van de hierboven vermelde bewaartermijnen kan altijd op uw verzoek worden afgeweken, zo kunnen back-upgegevens langer worden bewaard, indien u dit wenselijk vindt. Ook kunnen back-upgegevens eerder worden verwijderd indien u nadrukkelijk aangeeft dat u deze back-upgegevens niet langer nodig hebt. Indien PC Rework back-upgegevens op uw verzoek eerder verwijdert of zonder mededeling uwerzijds de bewaartermijn niet heeft verlengd, geschiedt dit uiteraard voor uw eigen risico.

Hebt u specifieke wensen met betrekking tot de wijze waarop PC Rework uw informatie en gegevens verwerkt, dan kunt u dat aangeven en tracht PC Rework u hierin zoveel mogelijk tegemoet te komen. Heeft u overige vragen? Neemt u dan gerust contact op met info@pcrework.nl

Geautomatiseerde besluitvorming

PC Rework neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van PC Rework) tussen zit. PC Rework gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Google AdWords, Facebook pixel, Social media, SalesIQ, Zoho One.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om het verkeer naar onze website te analyseren. Wij hebben Google geen toestemming gegeven de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere doeleinden. Daarbij zijn de volgende opties voor het delen in ons Google Analytics account expliciet uitgeschakeld:

  • Producten en services van Google
  • Benchmarking
  • Technische ondersteuning
  • Accountspecialisten

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Hiervoor staat o.a. het anonimiseren van IP-adressen voor ons Google Analytics account aan.

De verzamelde informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan het EU-US Privacy Shield-principe en het Swiss-US Privacy Shield-principe. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Onze website maakt tevens gebruik van Google Analytics voor het serveren van (remarketing) advertenties in het Google display-netwerk.

Ook verzamelt ons Google Analytics account demografische en interessegegevens uit het DoubleClick-cookie van derden (indien aanwezig).

Social media, zoals Facebook

Op onze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s en artikelen eenvoudig te kunnen delen op sociale netwerken zoals Linkedin, Facebook, Twitter en YouTube.

De code voor deze knoppen is afkomstig van LinkedIn, Facebook, Twitter en YouTube zelf. Deze code plaatst meestal een cookie. Lees de privacyverklaring van LinkedInFacebookTwitter en YouTube om te zien wat zij met gegevens doen die zij met deze code verwerken.

Wij gebruiken Facebook pixel voor gepersonaliseerde remarketing advertenties. 

Sales IQ & Zoho One

Sales IQ is een chatfunctie op de website van PC Rework die gegevens verzamelt over een persoon die de website bezoekt. Gegevens worden verzamelt, zoals:

 • IP Adres
 • Locatie
 • Wanneer een chat gestart: email adres & voor -en achternaam

Zoho One is een programma dat wordt gebruikt voor klantcontact, facturatie en betalingen. Zoho One slaat de volgende gegevens op: 

 • Naam -en voornaan
 • Email adres
 • Bankrekeningnummer (wanneer er een betaling plaatsvindt)
 • Adres
 • Bedrijfsgegevens (indien zakelijk contact)
 

Delen van persoonsgegevens met derden

PC Rework deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. PC Rework blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt PC Rework uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

PC Rework gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PC Rework en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@pcrework.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. PC rework wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

Hoe wij persoonsgegevens verzamelen

PC Rework neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@pcrework.nl.

Vragen & feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Heb je vragen hierover, neem dan gerust met ons op.

Scroll naar boven